Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


FELHASZNÁT IRODALMI FORRÁSANYAGOK ÖSSZESSÉGE " A-B"

 

 
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Katalog
Zagreb, listopad 2009.
Katalog fonda, listopad 2009.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Odsjek čitaonica
Zbirka knjiga o domovinskom ratu
National and University Library in Zagreb
Reading Rooms Department
Collection of Books on Homeland War
Nakladnik
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Za nakladnika
Prof. dr. sc. Tihomil Maštrović
Urednica
Jelica Leščić
Katalog priredio
Tomica Vrbanc
Izradba kazala
Tomica Vrbanc
Lektor
Zrinka Mikulić
Izrađeno u Odsjeku čitaonica (koordinator Jelica Leščić) i Odjelu informacijskih tehnologija
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (koordinator Krunoslav Rendulić)
Suradnici:
Aljoša Antunac, Igor Baj, Antica Bračanov, Sanela Karabašić, Daniela Kontek, Filip
Pšenica, Siniša Sambolić, Bojan Sudarević, Ljudevit Šatović,
Ivan Tartaglia
Priprema i tisak
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
ISBN 978-953-500-082-2
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
pod brojem 720244
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Uvodna riječ
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
osnovana je s ciljem prikupljanja i objedinjavanja knjiga i ostalih izdanja vezanih uz
Domovinski rat. Svaki pojedinac na svoj način čuva sjećanja, a nacionalna knjižnica,
kao ustanova koja je svekoliko, povijesno, kulturno, znanstveno, sjećanje jednoga
naroda, čini to na sebi primjeren način - prikupljanjem knjižnične građe. Na svaki
dostupan način potrebno je čuvati sjećanja na svoju povijest, a posebice na vremenski
blisko, slavno razdoblje stvaranja hrvatske državnosti, na hrvatski Domovinski
rat 1991.-1995.
Osnivanje nacionalne memorijalne zbirke u okrilju Nacionalne i sveučilišne knjižnice
u Zagrebu posebno je zahtjevna i složena zadaća. Nije cilj nacionalnu građu samo
prikupiti i čuvati u Knjižnici, zaštićenu od vremena i ljudi, nego je osnovna misija
Knjižnice dati građu na korištenje zainteresiranoj javnosti i potaknuti znanstvenoistraživački
rad temeljem postojeće građe, koji će, u konačnici dati nove radove, kao
što je oduvijek postojeće znanje u temeljima novoga znanja.
Značaj Domovinskoga rata kao razdoblja koje snažno obilježava povijest hrvatskoga
naroda, ogleda se i u broju i u raznovrsnosti publikacija objavljenih na tu temu u
Hrvatskoj i u svijetu, u kojima se Domovinski rat obrađuje s gledišta različitih znanstvenih
disciplina, a različita su i stajališta s kojih se pristupa ovoj temi, naročito u
izdanjima iz Europe i svijeta. Svrha je Zbirke prikupiti i dati na uvid i korištenje svu
relevantnu građu s ovoga područja i omogućiti cjeloviti uvid u rezultate dosadašnjih
istraživanja.
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu, kao dio nacionalnoga fonda zbirke Croatica,
nastala je izdvajanjem građe s temom Domovinskoga rata u zasebnu zbirku da bi
se korisnicima Knjižnice i javnosti općenito približila građa koja s različitih - povijesnih,
vojnih, pravnih, političkih, gospodarstvenih i drugih aspekata obrađuje
Domovinski rat. Kako bi se korisnicima Knjižnice fond Zbirke učinio pristupačnijim,
izravniji kontakt s knjižnom građom i neposredni uvid u sva izdanja omogućen
je time što je Zbirka smještena u čitaonici s otvorenim pristupom knjigama. Isto
tako, Knjižnica će u svrhu lakšeg korištenja građe Zbirke, u zasebnom izdanju, u
Katalogu Zbirke, sustavno izvještavati o svim novonabavljenim izdanjima vezanih
uz Domovinski rat u novoosnovanoj Zbirci. Također, Zbirka će razvijati projekt
digitaliziranja svih objavljenih članaka u hrvatskoj i inozemnoj periodici na temu
Domovinskog rata.
Zbirka je otvorena široj društvenoj zajednici i njezin je smisao jednostavnije korištenje
građe. Pri samom osnivanju Zbirke odaslan je poziv hrvatskim nakladnicima,
udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, te pojedincima da darivanjem knjižne
građe koju možebitno posjeduju, podrže osnivanje ove Zbirke. Tako darovana građa
u Zbirci je dostupna širem krugu javnosti, te će postati izvor novih spoznaja za mnoge
korisnike, kao i svjedočiti darovateljevom prepoznavanju općeg interesa. Poziv na
ovu vrstu suradnje i dalje je otvoren.
Na tragu istraživanja istine o Domovinskom ratu i upoznavanja javnosti u zemlji i
svijetu s utvrđenim činjenicama vezanim uz Domovinski rat, u Zbirci će se povremeno
organizirati stručna i znanstvena predavanja, znanstveni skupovi, te izložbe
Katalog fonda, listopad 2009.
knjiga vezane uz Domovinski rat. Želja Nacionalne i sveučilišne knjižnice je da
Zbirka postane nezaobilazno mjesto istraživanja Domovinskoga rata, ali i mjesto
predstavljanja novih naslova, predavanja i projekcija, izložbi - riječju, želja je da
se Zbirka oblikuje u živu cjelinu koja raste i razvija se u skladu s mogućnostima
Knjižnice, ali i u skladu sa značenjem koje joj pridaje šire okruženje u kojemu djeluje.
U tu svrhu Zbirka će surađivati s drugim knjižnicama, arhivima, znanstvenim
i muzejskim ustanovama muzejima, promičući međuinstitucijsko istraživanje
Domovinskog rata, napose ono određeno svojom interdisciplinarnom stručnom i
znanstvenom orijentacijom. U kojoj će mjeri Zbirka knjiga o Domovinskom ratu
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu ispuniti očekivanja i zadaće ovisi samo
o nama – u stručnom smislu o izvršavanju obveza vođenja Zbirke u skladu s načelima
knjižničarske struke, a u širem smislu o tome u kojoj će mjeri šire društveno
okruženje prepoznati njezino trajno značenje.
Prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, glavni ravnatelj
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Predgovor
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu osnovana je odlukom Stručnoga vijeća Nacionalne
i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 9. prosinca 2008. na inicijativu glavnog ravnatelja
Knjižnice prof. dr. sc. Tihomila Maštrovića. Domovinski rat razdoblje je koje
snažno obilježava hrvatsku povijest, a kao tema objavljenih publikacija posebno je
važna za središnju nacionalnu knjižničnu ustanovu.
Fond Zbirke izgrađivao se na više načina: izdvajanjem knjiga iz drugih lokacija
Knjižnice, darom i kupnjom. Početni fond sačinjavao je izdvojeni dio građe iz čitaonica
s otvorenim pristupom, a građa je identificirana pretraživanjem kataloga
NSK, kao i uz pomoć objavljenih bibliografija o Domovinskom ratu. Ubrzo nakon
osnivanja, upućen je poziv na darovanje knjiga udrugama proisteklim iz Domovinskog
rata i nekolicini nakladnika te se i na taj način proširio početni fond Zbirke.
Zahvaljujemo svim darovateljima koji su na taj način poduprli osnivanje Zbirke, čiji
popis navodimo na kraju ovog kataloga.
Zbirka obuhvaća najvećim dijelom monografske publikacije, čiji je sadržaj, u cjelini
ili djelomično, vezan uz Domovinski rat. Zastupljene su i neke serijske publikacije
(časopisi) koje se, kao pojedini tematski brojevi ili u cjelini, bave temama rata,
obnove, prognanika i dr. Osim publikacija hrvatskih nakladnika, zbirka sadrži i
strana izdanja koja je Knjižnica nabavila prije osnivanja Zbirke te koja su izdvojena
iz drugih lokacija Knjižnice. Zbirka je zamišljena kao jedna od zbirki s otvorenim
pristupom građi, s jednakim uvjetima korištenja, kao i ostala građa u čitaonicama
Knjižnice. Raspored građe na policama također slijedi sustav čitaonica u slobodnom
pristupu, a temelji se na skraćenoj UDK oznaci iz kataložnog zapisa koja čini prvi
dio signature.
Katalog odražava stanje fonda početkom rujna 2009. kad je počela priprema kataloga.
Sadrži 958 bibliografskih jedinica koje su poredane abecednim redom prema
odrednici glavne kataložne jedinice, odnosno imenu prvog navedenog autora ili
naslovu za anonimne publikacije. Bibliografske jedinice sadrže skraćeni zapis iz kataloga
Nacionalne i sveučilišne knjižnice – izvorni su zapisi izrađeni u Odsjeku za
tekuću bibliografiju knjiga, Odsjeku za katalogizaciju i Odsjeku za serijske publikacije,
bez napomena i predmetnih odrednica – potpuni kataložni zapisi dostupni su u
računalnom katalogu Knjižnice i mogu se pretraživati i po odgovarajućim predmetnim
odrednicama i/ili ključnim riječima i UDK oznakama izrađenima u Odsjeku
za sadržajnu obradu. Kako bi se korisnicima olakšalo pronalaženje određene publikacije,
katalogu su dodana kazala autora, naslova i stručnih skupina. Kazalo autora
omogućuje pronalaženje publikacija prema imenima individualnih i korporativnih
autora, s uputnicama za neusvojene oblike imena autora. Kazalo naslova sadrži,
osim glavnih stvarnih naslova, usporedne naslove za publikacije na više jezika, a
također i naslove nakladničkih cjelina. Treća vrsta kazala, kazalo stručnih skupina,
daje pregled građe prema stručnim skupinama UDK.
Nadamo se da će ovaj katalog privući i zainteresirati korisnike za sadržaj ove zbirke
čija bi misao vodilja mogla biti poruka koja je u naslovu nekoliko publikacija iz
njezinog fonda: “Da se ne zaboravi…”
Tomica Vrbanc
Katalog fonda, listopad 2009.
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
 
 
1.
 
AKCIJA za Banjaluku : sjeverozapadne Bosne glas / uredio Alojzije Prosoli. - Zagreb
: Bijeli put, 1995. - IX, 202 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Biblioteka Bijeli put)
ISBN 953-96194-2-4
UDK: 355.012(497.6 Banjaluka=862)
341.485(497.6 Banjaluka=862)
Sign.: 355(497.6) A313
 
2.
 
ALMAŠ, Marijan
Drugi put Vukovar / Marijan Almaš. - Vinkovci : Ogranak Matice hrvatske, 1993.
- 64 str. : ilustr. u boji ; 20 cm. - (Knjižnica Ravnica ; knj. 2)
ISBN 953-6015-03-X
UDK: 821.163.42-1
Sign. 821.163.42-1 A446
 
3.
 
ANTIČIĆ, Tomislav Grgo
Hrvatska ljubljena moja : zbirka pjesama o herojskim braniteljima hrvatske opstojnosti
= Croatia my beloved : a collection of poems about the heroic defenders of
Croatian existence / Tomislav Grgo Antičić od Pal Kuća ; [ilustracije Jasna Kulušić,
Boris Talijančić]. - 1. izd. - Dugo Selo : Harahvati, 2005. - 306 str. : ilustr. ; 21 cm
ISBN 953-95191-0-1
UDK: 821.163.42-1=111=163.42
Sign. 821.163.42-1 A999
 
4.
 
ANTIĆ, Ljubomir
Serbian terrorism and violence in Croatia : 1990-1991 / [authors Ljubomir Antić,
Franjo Letić]. - Zagreb : The Republic of Croatia, Ministry of Information, [1991.].
- 152 str. ; 21 cm
UDK: 323.1(497.11:497.13)"1990/1991"
Sign. 32(497.5) A629
 
5.
ANTIĆ, Ljubomir
Srbi : obespravljeni ili privilegirani / Ljubomir Antić. - Zagreb : Papir-grafika, 1996.
- 79 str. : ilustr. ; 20 cm
ISBN 953-96901-0-2
UDK: 323.15(497.5=861)
Sign. 32(497.5) A629sr
Katalog fonda, listopad 2009.
 
6.
ANTIĆ, Ljubomir
Velikosrpski nacionalni programi : ishodišta i posljedice / Ljubomir Antić. - Zagreb
: Golden marketing - Tehnička knjiga : Hrvatski institut za povijest, 2007. - 335
str. ; 25 cm
ISBN 978-953-212-285-5 (Golden marketing - Tehnička knjiga)
UDK: 323.1(497.11)(091)
327(497.11)(091)
Sign. 32(497.11) A629
 
7.
ARALICA, Ivan
Sokak triju ruža : razgovori, ogledi i priče o ratu za nezavisnost / Ivan Aralica ; priredio
za tisak Zlatko Crnković. - Zagreb : Znanje, 1992. - 221 str. ; 20 cm. - (Biblioteka
Posebna izdanja)
UDK: 886.2-821
Sign. 821.163.42-82 A659
 
8.
ARALICA, Ivan
Spletanje i raspletanje čvorova : ogledi / Ivan Aralica ; priredio za tisak Zlatko Crnković.
- Zagreb : Znanje, 1993. - 225 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja)
ISBN 953-6124-06-8
UDK: 821.163.42-4
Sign. 821.163.42-4 A659
 
9.
ARAMBAŠIĆ, Lidija
Posttraumatski stresni poremećaj / [autori Lidija Arambašić, Vlasta Vizek-Vidović,
Nada Anić]. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 1992. - 54 str. ;
20 cm
UDK: 159.97-058.65(035)
Sign. 159.9 A661
 
10.
AT the crossroads : dissaster or normalization : the Yugoslav succesor states in the
1990s / Valeria Heuberger, Henriette Riegler, Hermine Vidovic (eds.). - Franfurt
am Main [etc.] : Peter Lang, 1999. - 195 str. ; 21 cm
ISBN 3-631-33091-X
UDK: 321.013(497.1)"199"(063)
Sign. 32(497.1) A861
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
 
11.
BABIĆ, Dragutin
Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji : (re)konstrukcija multietničkih lokalnih zajednica
nakon ratnih sukoba / Dragutin Babić ; [prijevod sažetka Emil Heršak]. - Zagreb :
Golden marketing - Tehnička knjiga, 2008. - 255 str. ; 24 cm
ISBN 978-953-212-345-6
UDK: 323.11(497.5-3 Slavonija)
Sign. 32(497.5) B114
 
12.
BABIĆ, Jasna
Urota Blaškić / Jasna Babić. - Zagreb : Večernji list, 2005. - 262 str. : ilustr. u bojama
; 21 cm
ISBN 953-7161-63-3
UDK: 341.322(497.6)"1992/1994"
355.4(497.6)"1992/1994"
343.919(492 Den Haag)
Sign. 355(497.6) B114
 
13.
BABIĆ, Marko
Arguments in favour of a revision of the Dayton peace treaty / Marko Babić ; [translated
from Croatian into English by Anthony J. Dawe, Volga Vukelja-Dawe, Maurus
Dolčić]. - Vidovice : Odbor za P.T.C. Bosanske Posavine = Committee for the
P.T.I. of Bosnian Posavina ; Zagreb : Hrvatska republikanska zajednica = Croatian
Republican Union, 2002. - 262 str. ; 30 cm
ISBN 953-6155-03-6 (Hrvatska republikanska zajednica)
UDK: 327.56(4+73:497.6)"1995"
Sign. 32(497.6) B114a
 
14.
BABIĆ, Marko
Bosnian Posavina : international diplomatic legitimization of Serbian occupation
and atrocities in Dayton / Marko Babić ; [translated from Croatian into English by
Anthony J. Dawe ... et al.]. - Vidovice : Župni ured ; Zagreb : Croatan, 1996. - 403
str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 953-96224-1-7
UDK: 355.01(497.11:497.6-3 Posavina)"1992/1995"
327.82(100:497.6-3 Posavina=862)"1992/1995"
Sign. 355(497.6) B114b
Katalog fonda, listopad 2009.
10
 
15.
BABIĆ, Marko
Memorandum za političku i teritorijalnu cjelovitost Bosanske Posavine = Memorandum
on the political and territorial integrity of Bosnian Posavina = Memoire
pour l’integrite politique et territoriale de la Bosanska Posavina = Memorandum f・
die politische und territoriale Vollst舅digkeit der Bosniens Sava-Ebene = Memorandum
per l’integrita politica e territoriale della Posavina Bosniaca / Marko Babić ;
[Croatian into English Anthony J. Dawe, Volga Vukelja-Dawe, du croate en francais
Krešimir Blaževac, aus dem Kroatischen ins Deutsch Ivan Markešić, dal croato in
italiano Zorica Vučetić]. - Vidovice : Župni ured ; Zagreb : Croatan, 1996. - 40 str.
; 24 cm
ISBN 953-96224-2-5
UDK: 327.56(100:497.6=861)"199"
Sign. 32(497.6) B114m
 
16.
BABIĆ, Marko
Owen-Stoltenbergovo i međunarodno diplomatsko legaliziranje srpske okupacije i
zločina u Bosanskoj Posavini / Marko Babić ; [fotografije Slavko Babić, Mato Knežević,
Marko Babić ; prijevod promemorija na engleski Snježana Pezer]. - Zagreb :
Croatan, 1994. - 255 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 953-96224-0-9
UDK: 327.56(497.6-3 Posavina=163.42)
327.82(497.6-3 Posavina=163.42)
Sign. 32(497.6) B114
 
17.
BALEN, Miljenko
138. brigada HV "Goranski risovi " 1991. / Miljenko Balen, Željko Laloš ; [fotografija
Željko Laloš]. - Delnice : Klub 138. brigade HV "Goranski risovi", 2008. - 163
str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm
UDK: 355.311.6(497.5 Delnice)(067.5)
Sign. 355(497.5) B183
 
18.
BALETIĆ, Milovan
Hrvatska 1994. / priredio Milovan Baletić . - Zagreb : INA-Konzalting, 1993. - 362
str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm
ISBN 953-96108-0-X
UDK: 308(497.5)"1994"
Sign. 308 H873
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
11
 
19.
Der BALKAN : eine europ臺sche Krisenregion in Geschichte und Gegenwart / J・gen
Elvert (Hg.). - Stuttgart : Franz Steiner, 1997. - 366 str. ; 24 cm. - (HMRG :
Historische Mitteilungen. Beihefte, ISSN 0939-5385 ; Bd. 16)
UDK: 323(497)"19"
321.013(497.1)
949.71
Sign. 32(497) B186
 
20.
BALKAN battlegrounds : a military history of the Yugoslav conflict, 1990-1995.
- Washington, D. C. : Central Intelligence Agency, Office of Russian and European
Analysis, 2002- . - sv. ; 28 cm
UDK: 355.48(497.1)"1990/1995"
Vol. 1. - 2002. - XXX, 501 str. : ilustr. (pretežno u bojama)
Sign. 355(497.1) B186
 
21.
BALKAN Krieg : die Zerstung Jugoslawiens / Michel Chossudovsky ... [et al.] ;
Hannes Hofbauer (Hg.). - Wien : Promedia, 1999. - 263 str. : zemljop. crtež ; 21
cm. - (Brennpunkt Oesteuropa)
ISBN 3-85371-149-9
UDK: 323.1(497.1)"199"
Sign. 32(497.1) B186
 
22.
Das BALKAN-Dossier : der Aggressionkrieg in Ex-Jugoslawien : Perspektiven f・
die Zukunft / dokumentiert von Herbert Vytiska ; Alois Mock (Hrsg.). - Wien :
Signum, 1997. - 244 str., [16] str. s tablama u bojama : ilustr., zemljop. crteži ; 24
cm
ISBN 3-85436-224-2
UDK: 355.012(497.1)"199"
323.1(497.1)"19"
327(436:497.1)"199"
Sign. 32(497.1) M688
23.
 
BANAC, Ivo
Raspad Jugoslavije : eseji o nacionalizmu i nacionalnim sukobima / Ivo Banac. - Zagreb
: Durieux, 2001. - 165 str. ; 20 cm.
ISBN 953-188-139-1
UDK: 323.14(497.1)(091)
321.013(497.1)"199"
Sign. 32(497.1) B212
Katalog fonda, listopad 2009.
12
 
24.
BARATH, Arpad
Korak po korak do oporavka : priručnik za kreativne susrete s djecom u ratnim i
poslijeratnim vremenima / Arpad Barath, Daša Matul i Ljiljana Sabljak ; [likovna
oprema Ivan Doroghy]. - Zagreb : Tipex, 1996. - 381 str. : ilustr. u bojama ; 25
cm
ISBN 953-8022-07-9
UDK: 159.942-053.2:37.025
Sign. 159.9 B226
 
25.
 
BARBARIĆ, Mirko
Pozdrav iz Knina, 10. 10. 1991. / Mirko Barbarić. - Zagreb : Salezijanski bogoslovski
dom, 1999. - 209 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 953-97145-1-6
UDK: 355.012(497.5 Knin)"1991/1995"
Sign. 355(497.5) B229
 
26.
 
BARBIERI, Veljko
Tko je sa mnom palio kukuruz : (dnevnik iz Pakraca) / Veljko Barbieri ; [fotografije
Toni Hnojčik]. - Zagreb : Naklada Društva hrvatskih književnika, 1996. - 196 str. :
ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Hrvatsko slovo ; knj. 1)
ISBN 953-6504-00-6
UDK: 821.163.42-94
Sign. 821.163.42-9 B236
 
27.
 
BARIĆ, Nikica
Srpska pobuna u Hrvatskoj : 1990.-1995. / Nikica Barić. - Zagreb : Golden marketing
- Tehnička knjiga, 2005. - 614 str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN 953-212-249-4
UDK: 323.173(497.5=163.41)"1990/1995"
355.4(497.5)"1991/1995"
Sign. 32(497.5) B252
 
28.
BARIĆ, Rodoljub
Hrvatska vojska u eri globalizacije politike / Rodoljub Barić, Ante Barišić, Marijan
Mareković. - Zagreb : Defimi, 2003. - 283 str. : ilustr. u boji ; 24 cm. – (Stručna
biblioteka ; knj. 2)
ISBN 953-7038-05-X
UDK: 355.02(497.5)"200"
Sign. 355(497.5) B252
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
13
 
29.
BARINIĆ, Nenad
Ovčara : krik u noći / crtež Nenad Barinić, tekst Danijel Rehak. - Vukovar : Hrvatsko
društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora, 2007. - 36 str. : ilustr. u
bojama ; 15 x 21 cm
ISBN 978-953-98342-7-9
UDK: 341.322.5(497.5 Ovčara)"1992"
741.5
Sign. 34 B253
 
30.
BARIŠIĆ, Marko
Kazivanje povijesne istine / Marko Barišić. - Zagreb : vlast. nakl., 1996. - 80 str. ;
21 cm
ISBN 953-96797-0-2
UDK: 821.163.42-92
Sign. 821.163.42-9 B253
 
31.
BARRIOT, Patrick
On assassine un peuple : les Serbes de Krajina : avec des declarations de l’eveque
longin, du president Milan Martić, du president Radovan Karadžić et du general
Ratko Mladić / Patrick Barriot, Eve Crepin. - Lausanne : L’Age d’Homme, cop.
1995. - 155 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Collection Yougoslavie, questions et arguments)
ISBN 2-8251-0674-7
UDK: 323.1(497.5=163.41)"19"
94(497.5=163.41)"15/19":32
Sign. 32(497.5) B275
 
32.
BENNETT, Christopher
Yugoslavia’s bloody collapse : causes, course and consequences / Christopher Bennett.
- London : Hurst & Company, cop. 1995. - XV, 272 str. : zemljop. crteži ;
23 cm
ISBN 1-85065-228-7(cased)
1-85065-232-5(paper)
UDK: 355.45(497.1)"199"
323.1(497.1)
Sign. 355(497.1) B471
Katalog fonda, listopad 2009.
14
 
33.
BENYOVSKY, Lucija
Društvo "Hrvatska žena" u Karlovcu : [1921 - 1945, 1991 - 1996] / Lucija Benyovsky
; [fotografije Igor Brzaja [i. e.] Brzoja]. - Karlovac : Društvo "Hrvatska žena",
1996. - 87 str. : ilustr. ; 20 x 24 cm
UDK: 061.235-055.2(497.5 Karlovac)(067.5)
Sign. 061 B479
34.
BIĆANIĆ-Čađo, Stanko
Vjera u čovjeka : svjedočanstvo iz Domovinskog rata / Stanko Bićanić-Čađo. - Zagreb
: Nova knjiga Rast, 2003. - 256 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Domovinski rat)
ISBN 953-6760-56-8
UDK: 355.4(497.5-37 Rakovica)"1991/1995"(0:82-94)
Sign. 355(497.5) B583
 
35.
BILANDŽIĆ, Dušan
Propast Jugoslavije i stvaranje moderne Hrvatske : eseji, članci, interviewi, analize,
izvješća, izjave / Dušan Bilandžić. - Zagreb : AGM, 2001. - 579 str. ; 24 cm. - (Biblioteka
Povjesnica)
ISBN 953-174-143-3
UDK: 321.013(497.1)"199"
321.011(497.5)"199"
323.1(497.5)"199"
Sign. 32(497.5) B595
 
36.
BILI smo prvi kad je trebalo. - Koprivnica : UBIUDR [i. e.] Udruga branitelja,
invalida i udovica Domovinskog rata, 1999. - 503 str.: ilustr. ; 30 cm
ISBN 953-98314-2-3
UDK: 355.087.2(497.5 Koprivnica)"199/200"(046)
061.23(497.5 Koprivnica):355(046)
Sign. 355(497.5) B5955
 
37.
BILIČIĆ, Bartol
Narodna zaštita Siska u Domovinskom ratu : 1991.-1992. / Bartol Biličić. - Zagreb
: Udruga dragovoljaca Narodne zaštite Domovinskog rata ; Sisak : Gradska udruga
dragovoljaca Narodne zaštite Domovinskog rata, 2004. - 150 str. : ilustr. ; 21 cm
ISBN 953-98416-3-1 (Udruga dragovoljaca Narodne zaštite Domovinskog rata)
UDK: 355.216(497.5 Sisak)"1991/1992"
Sign. 355(497.5) B5956
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
15
 
38.
BILIĆ, Slavica
Generali u vrtlogu bedema ljubavi / Slavica Bilić. - Zagreb : Hrvatska komora medicinskih
sestara, 2008. - 123 str. : ilustr. ; 22 cm
ISBN 978-953-95388-2-6
UDK: 355.016(497.5)"1991/1995"(0:82-9)
Sign. 355(497.5) B595
 
39.
BLAJIĆ, Petar Zdravko
Svjedočenja protiv zaborava - prepoznavanje u mnoštvu / Petar Zdravko Blajić. - Solin
: Dom kulture "Zvonimir", [1992.]. - 222 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Zvonimir)
UDK: 821.163.42-821
821.163.42-4
Sign. 821.163.42-82 B634
 
40.
BLASKOVICH, Jerry
Anatomija prijevare : [medijski rat za Hrvatsku : zapisi američkog liječnika] / Jerry
Blaskovich ; [preveo Saša Drach]. - Zagreb : Moderna vremena, 1998. - 255 str. :
ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdanja)
ISBN 953-6590-05-0
UDK: 355.012(497.5)"1991/1995"
Sign. 355(497.5) B644 Z9
 
41.
BLASKOVICH, Jerry
Anatomy of deceit : an American physician’s first-hand encounter with the realities
of the war in Croatia / Jerry Blaskovich. - New York : Dunhill Publishing, 1997.
- 247 str. ; 24 cm
ISBN 0-935016-24-4
UDK: 355.012(497.5)"199"
Sign. 355(497.5) B644
 
42.
BLASKOVICH, Jerry
Hrvatska bez cenzure / Jerry Blaskovich ; prevela s engleskog Andrea Vlahović. -
Split : Naklada Bošković, 2007. - 287 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Kolona ; 16)
ISBN 978-953-263-052-7
UDK: 355.012(497.5)"1991/1995"
Sign. 355(497.5) B644h
Katalog fonda, listopad 2009.
16
 
43.
BLJESAK Oluje = Flash of the Storm : [Kninski muzej i Tvrđava u Kninu od 5. kolovoza
do 5. listopada 2005.] / [autor uvodnog teksta Ante Nazor ; tekstovi legendi i
potpisa Dinko Čutura ... [et al.] ; prijevod na engleski Jasmina Pešek, Sandra Zovko,
Vesna Racković]. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2005. - 115
str., [4] str. s tablama : ilustr. (pretežno u bojama) ; 22 cm
ISBN 953-6240-42-4
UDK: 355.432.1(497.5)"1995"(083.824)
Sign. 355(497.5) B647
 
44.
BOBETKO, Janko
Sava je ipak potekla prema Zagrebu : govori, članci, intervjui 1990. - 2002. / Janko
Bobetko. - Zagreb : vlast. nakl., 2002. - 663 str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN 953-97002-1-3
UDK: 355-05 Bobetko, J.
Sign. 355-05 B663
 
45.
BOBETKO, Janko
Sve moje bitke / Janko Bobetko ; [prijevod [sažetka] na engleski Tomislav Pisk, na
njemački Marijan Bobinac ; kazalo imena Snježana Švigir ; izrada karata Edo Butijer].
- Zagreb : vlast. nakl., 1996. - 790 str. : zemljop. karte, ilustr. (djelomice u
bojama) ; 25 cm
UDK: 355-05 Bobetko, J.
Sign. 355-05 B663s 1996
 
46.
BOBETKO, Janko
Sve moje bitke / Janko Bobetko ; [prijevod [sažetka] na njemački Marijan Bobinac,
engleski Tomislav Pisk ; izrada karata Edo Butijer]. - 3. izd. - Zagreb : vlast. nakl.,
1996. [i. e.] 2003. - 783 str. : zemljop. karte, ilustr. ; 24 cm
UDK: 355-05 Bobetko, J.
Sign. 355-05 B663s
 
47.
BOBINAC, Hrvoje
Vrijeme spuštenih pogleda / Hrvoje Bobinac. - Zagreb : M.A.K. Golden, 1997.
- 135 str. ; 21 cm
ISBN 953-97125-0-5
UDK: 886.2-32
Sign. 821.163.42-3 B663
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
17
 
48.
BOGDANOVCI : svjedočanstvo o postojanosti vjekovnog hrvatskog naselja /
[glavni urednik Vlado Horvat]. - Zagreb : Gradski muzej Vukovar ; Bogdanovci :
Poglavarstvo općine, 1998. - 171 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm
ISBN 953-96444-3-7
UDK: 94(497.5 Bogdanovci)".../19"
355.012(497.5 Bogdanovci)"199"
Sign. 94(497.5) B674
 
49.
BOGIŠIĆ, Vlaho
Navrnute misli : fikcionalni ogledi zbilje : (1991-96) / Vlaho Bogišić. - Zagreb :
Konzor, 1997. - 159 str. : autorova slika ; 21 cm. - (Suvremenici)
ISBN 953-6317-33-8
UDK: 821.163.42-4
Sign. 821.163.42-4 B675
 
50.
BORKOVIĆ, Branko
Rušitelj ustavnog poretka / Branko Borković - Mladi Jastreb ; priredio i uredio Mladen
Pavković. - Zagreb : Meditor, 1995. - 119 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 953-96359-1-8
UDK: 355.442(497.5 Vukovar)"1991"
Sign. 355(497.5) B734
 
51.
BOROVČAK, Damir
Hello Toronto, ovdje Zagreb : 1991. - 2001. / Damir Borovčak. - Zagreb : CC marketing,
2001. - 233 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebno izdanje)
ISBN 953-6464-05-5
UDK: 32.019.5(497.5:71=163.42)"1991/2001"
Sign. 32(497.5) B736h
 
52.
BOROVČAK, Damir
Vjera u sjeni politike / Damir Borovčak. - Zagreb : CC marketing, 2004- . - sv.
; 21 cm
ISBN 953-6464-09-8 (cjelina)
UDK: 322(497.5)"200"
261.7(497.5)"200"
[Knj. 1]. - 2004. - 138 str.
ISBN 953-6464-10-1
Sign. 32(497.5) B736vu k.1
Katalog fonda, listopad 2009.
18
 
53.
BOROVČAK, Damir
Voliš li Hrvatsku? : neka putopisna i nacionalna pitanja / [tekst i fotografije] Damir
Borovčak. - 1. izd. - Zagreb : vlast. nakl., 2007. - 231 str. : ilustr. u bojama, zemljop.
crtež ; 24 cm
ISBN 978-953-95768-0-4
UDK: 32(497.5)
Sign. 32(497.5) B736
 
54.
BOSANAC, Vesna
Apeli dr. Vesne Bosanac / priredio i uredio, [fotografije] Mladen Pavković. - Koprivnica
: Alineja, 2002. - [42] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Biblioteka Alineja ; knj. 5)
ISBN 953-98314-5-8
UDK: 341.33(497.5 Vukovar)"1991"
Sign. 34 B741
 
55.
BOSC, Louis
La Yougoslavie : avant et apres la desagregation / Louis Bosc ; [illustrations Manuel
Aranjo ; cartographie WaG]. - [Paris] : Hachette, 1996. - 79 str. : ilustr., zemljop.
crteži ; 18 cm. - (Qui, quand, quoi? ; 33)
ISBN 2-01-291604-X
UDK: 32(497.1)"199"
94(497.1)"1918/1990":32
Sign. 32(497.1) B741
 
56.
BOSNA - Hercegovina : slike rata = Bosnia - Herzegovina : war pictures = Bosnien
und Herzegowina : Kriegsbilder = Bosnie - Herzegovine : images de guerre / [materijale
pripremili Vlado Pandžić, Krešimir Šego ; english translation Ksenija Horvat ;
deutsche ワbersetzung Marica Risek ; fotografi T. Begić ... et al.]. - [Zagreb] : Croatian
Information Centre, 1992. - 127 str. : ilustr. ; 29 cm
ISBN 0-919817-28-9
UDK: 77.044:355.4>(497.6)"1991/1992"
Sign. 7 B7435
 
57.
BOSNA - Hercegovina : slike rata = Bosnia - Herzegovina : war pictures = Bosnien
und Herzegowina : Kriegsbilder = Bosnie - Herzegovine : images de guerre / [materijale
pripremili Vlado Pandžić, Krešimir Šego ; English Translation Ksenija Horvat,
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
19
Deutsche ワbersetzung Marica Risek ; fotografi T. Begić ... et al.]. - [Zagreb] : Croatian
Information Centre, 1993. - 127 str. : ilustr., zemljop. crteži ; 30 cm
ISBN 0-919817-28-9
UDK: 355.45(497.6)"1992/1995"
Sign. 7 B7435 1993
 
58.
BOŠNJAK, Kruno
Ljudi za sva hrvatska vremena / [autor skulptura Kruno Bošnjak ; fotografije Nino
Vranić]. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, 1992. - [23]
str. : ilustr. u bojama ; 30 cm
UDK: 73 Bošnjak, K.
73.071(497.13)"19"
73.041.5
Sign. 7 B743
 
59.
BOŽANOVIĆ, Marko
Mjesto i župa Nijemci / Marko Božanović ; [suradnici na tekstu Tomislav Ćorluka i
Janko Katić ; fotografije Zvonimir Tanocki ... et al.]. - Vinkovci : Slavonska naklada
"Privlačica" : Odbor za povratak prognanika MZ Nijemci, 1993. - 52 str. : ilustr. ;
21 cm. - (Biblioteka Mali dukat ; knj. 42)
UDK: 930.85(497.5 Nijemci)
Sign. 930 B793
 
60.
BOŽILOVA, Rumjana
Istorija na H’’rvatija / Rumjana Božilova. - 1. izd. - Sofija : Abagar, 1998. - 383 str.
; 20 cm. - (Malka istoričeska biblioteka)
ISBN 954-584-215-6
UDK: 94(497.5)"06/19"
Sign. 94(497.5) B7935
 
61.
BOŽIĆ, Aleksandar
153. velikogorička brigada Hrvatske vojske / [autori Aleksandar Božić, Damir Goršeta
; fotografije Drago Kolarec ... et al.]. - Velika Gorica : Turopoljski glasnik, 2002.
- 479 str. : ilustr. (pretežno u bojama), zemljop. crteži u bojama ; 30 cm
ISBN 953-99021-0-X
UDK: 355.311.6(497.5 Velika Gorica)"1991/1995"
Sign. 355(497.5) B793
Katalog fonda, listopad 2009.
20
 
62.
BRKOVIĆ, Jevrem
Prljavi rat (srbocrnogorskih pisaca, političara i generala) / Jevrem Brković. - Zagreb
: Mirabo : Aurora, 1992. - 371 str., [30] str. s tablama ; 20 cm. - (Biblioteka Dokumentarna
proza)
UDK: 886(497.16)-92
Sign. 821.163(497.16)-9 B862
 
63.
BROZOVIĆ, Petar
Čuvari Vukovara / Petar Brozović ; [pogovor Pavao Pavličić] - Cerna : Pauk, 2003.
- 2 sv. (710 str.) ; 20 cm
ISBN 978-953-283-028-6
UDK: 355.45(497.5 Vukovar)"1991"
Sign. 355(497.5) B885 k.1
355(497.5) B885 k.2
 
64.
BRZEZINSKI, Zbigniew
Izvan kontrole : globalna previranja uoči 21. stoljeća / Zbigniew Brzezinski ; [prijevod
Božica Jakovlev ; predgovor Radovan Vukadinović]. - Zagreb : Otvoreno sveučilište,
1994. - 209 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Dvojbe i promišljanja ; knj. 1)
ISBN 953-6054-10-8
UDK: 327(100)"19"
Sign. 32 B916
 
65.
BUBALO, Marko
Nemam mamu - ali imam tebe / Marko Bubalo. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost,
1994. - 186 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm
UDK: 325.254(439=862)
Sign. 32(497.5) B917
 
66.
BUBALO, Marko
Tordinci : župa mučenika / Marko Bubalo ; [engleski prijevod Helena Kuharić,
mađarski prijevod Stjepan Filaković ... [et al.], njemački prijevod Tajana Matanović,
latinski prijevod Stjepan Sršan ; fotografije Marko Bubalo ... et al.]. - Tordinci :
Župa Presvetoga Trojstva, 2007. - 428 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 25 cm
ISBN 978-953-55045-0-4
UDK: 262.2(497.5 Tordinci)(091)
Sign. 262 B917
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
21
 
67.
BUČAR, Janko
Domovinski rat kroz smijeh do suza : anegdote i šale / [sabrao, napisao i priredio]
Janko Bučar ; ilustracije i karikature Oton A. Reisinger. - Zagreb : Udruga branitelja
Domovinskog rata INA Naftaplin - "Kvin", 2003. - 301 str. : ilustr. (djelomice u
bojama) ; 25 cm
ISBN 953-99403-0-3
UDK: 821.163.42-845
Sign. 821.163.42-84 B918
 
68.
BUDIMIR, Senka
Pogled u sjećanje / ratne fotografije Senke Budimir. - Bjelovar : vlast. nakl., 1996.
- 71 str. : ilustr. ; 22 cm
ISBN 953-96991-0-X
UDK: 77 Budimir, S.
Sign. 7 B927
 
69.
BUŠIĆ, Dražen
Moja avantura s Bogom / Dražen Bušić. - Zagreb : Snaga za život, [2009.]. - 103 str.
: ilustr.; 20 cm. - (Biblioteka Snaga za život ; knj. 9)
ISBN 978-953-7212-07-0
UDK: 244
Sign. 24 B979
 
70.
BUTKOVIĆ, Davor
Domovinski rat : interview / Davor Butković, Marijan M. Grakalić ; [fotografije
Boris Štajduhar, Milisav Vesović, Darko Lesinger]. - 1. izd. - Zagreb : Azur Journal,
1992. - 144 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Središta ; knj. 8)
UDK: 323.14(497.11:497.13)"1991/1992"(047.53)
Sign. 32(497.5) B984
 
71.
BUTURAC, Lojzo
Osam stoljeća župe Gore / Lojzo Buturac. - Petrinja : Matica hrvatska, Ogranak,
2004. - 173 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 953-6668-17-3
UDK: 262.2(497.5 Gora)(091)
94(497.5 Gora)"11/19"
Sign. 262 B989
Katalog fonda, listopad 2009.
22
 
72.
BUTURAC, Lojzo
Stoljeća župe Sv. Križa u Sisku / Lojzo Buturac. - Petrinja : Ogranak Matice hrvatske,
2006. - 314 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Na vjetrometini povijesti)
ISBN 953-6668-26-2
UDK: 262.2(497.5 Sisak)(091)
Sign. 262 B989s
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.